Lundbergsaktien

Bolagets aktiekapital utgörs av aktier utgivna i två serier, serie A med 10 röster
per aktie och serie B med 1 röst per aktie. B-aktierna är noterade på Nasdaq
Stockholm, Large Cap. Aktieägare har rätt att begära omvandling av A-aktier
till B-aktier. Under 2015 har ingen sådan omvandling skett.

Aktiekapital

 2015-12-31  Antal Kvotvärde mnkr
Serie A 48 000 000 10 kr 480
Serie B 76 000 000 10 kr 760
Totalt antal utestående aktier 124 000 000   1 240

 

 

×