Rating/Finansieringsfrågor

Lundbergs strategi är att skapa en långsiktig värdetillväxt med bibehållen finansiell balans. Den finansiella risken begränsas genom en låg skuldsättningsgrad samt god likvid beredskap. Eftersom verksamheten i Lundbergs till en betydande del består av aktieförvaltning ställs höga krav på en stark finansiell ställning. Den starka finansiella ställningen bekräftas av att kreditratinginstitutet Standard & Poor’s för Lundbergs har fastställt en rating på lång sikt till A+/stable outlook och på kort sikt till A-1 respektive K-1 (se länk till höger – pdf). Den höga ratingen möjliggör billigare finansiering och effektivare tillgång till penning- och obligationsmarknaden.

Finansieringsrisk

Finansieringsrisk är risken för att vid en given tidpunkt inte kunna erhålla nödvändig finansiering för verksamheten. Lundbergs räntebärande nettoskuld uppgick den 31 december 2016 till 5 502 mnkr (5 022), fördelat på räntebärande skulder och räntebärande pensionsavsättningar 5 669 mnkr (5 176) och räntebärande tillgångar 167 mnkr (154). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden var 35 månader (32). Utöver upptagna krediter om 5,5 mdkr fanns avtalade långfristiga lånelöften om sammanlagt 2,2 mdkr samt kortfristiga kreditlöften på 100 mnkr med förfall inom 12 månader. Lundbergs har derivatinstrument som redovisas i kategorin finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Säkringsredovisning tillämpas ej. Lundbergs har en avtalad emissionsram avseende företagscertifikat som uppgår till nominellt högst 3,0 mdkr varav 0,6 mdkr var upptaget den 31 december 2016. Lundbergs har även ett svenskt så kallat Medium Term Note-program med ett rambelopp om 5,0 mdkr vilket ger möjlighet att ge ut obligationer i SEK eller EUR till främst svenska placerare. Per den 31 december 2016 var 3,0 mdkr utnyttjat.

×