Hållbarhet

Ägande och ansvar

Lundbergs affärsidé bygger på långsiktigt och aktivt ägande. Bolagets ansvar mot sina aktieägare är att utveckla och upprätthålla ett ekonomiskt sunt och väl fungerande företag. Detta åstadkoms bland annat genom att ta ansvar i de miljöer där vi är verksamma samt gentemot våra anställda, affärspartners och samhället i stort.

Genom ett aktivt ägarskap kan Lundbergs påverka portföljbolagen i bland annat miljö- och omvärldsfrågor. Respektive bolags styrelse är det forum där Lundbergs arbetar för utveckling och värdeskapande. Lundbergs har hög kompetens och lång erfarenhet inom de sektorer där portföljbolagen verkar. Ansvarsfullt och uthålligt ägande är en viktig förutsättning för att portföljbolagen över tid ska kunna fortsätta utveckla en både lönsam och hållbar verksamhet.

Lundbergs är anslutna till FN Global Compact som är instiftat med målet att främja ett ansvarsfullt företagande över hela världen. Genom att stödja FN Global Compact förbinder sig bolaget att i sin verksamhet förverkliga och integrera principer avseende mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption.

Vår verksamhet

L E Lundbergföretagen AB har ingen egen tillverkning och endast ett tiotal medarbetare. Således har Lundbergs moderbolag en mycket begränsadinverkan på miljö och omvärld. Däremot kan vi genom aktivt ägande via styrelsearbete påverka våra portföljbolag i dessa frågor.
Lundbergs styrelse och ledning har upprättat en uppförandekod för moderbolaget och dess helägda dotterbolag. Lundbergs ska även verka för att kodens förhållningssätt genomsyrar övriga portföljbolag, vilket innebär att de förväntas

  • agera i linje med de juridiska krav som gäller där företaget är verksamt
  • agera i linje med FN Global Compact; följa gällande lagar, föreskrifter och internationella riktlinjer och principer inom miljö, antikorruption, arbetsrätt
    och mänskliga rättigheter
  • göra investeringar med hänsyn till dess långsiktiga ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan
  • ha relationer som präglas av hög affärsmoral
  • ha arbetsplatser som präglas av öppenhet, lyhördhet och ömsesidig respekt samt avståndstagande från all diskriminering
  • eftersträva öppenhet, tydlighet och tillförlitlighet i kommunikation med omvärlden.

Dotterbolag

Fastighets AB L E Lundberg är kvalitets-, miljö- och energicertifierat enligt ISO 9001, 14001 samt 50001, vilket genom dess verksamhetsledningssystem säkerställer att affärsidé, strategi och inriktning följs i den dagliga verksamheten. Genom ständiga förbättringar av byggteknik och modernare teknik i fastigheterna minskas miljö-belastningen vilket ger goda förutsättningar för hållbar utveckling.

Hufvudstaden redovisar sitt arbete med hållbarhetsfrågor enligt Global Reporting Initiative (GRI) och deltar bland annat i hållbarhetsundersökningen Carbon Disclosure Project (CDP), där bolaget placeras bland de främsta fastighetsföretagen i Norden. CDP är ett internationellt samarbete som vill sporra företag i världen att minska sin påverkan på klimatet och naturens resurser.

Såväl Fastighets AB L E Lundberg som Hufvudstaden erbjuder Grönt Hyresavtal, vilket innebär att man tillsammans med hyresgästen sätter upp en konkret handlingsplan med åtgärder som ska bidra till en bättre miljö. Båda bolagen är medlemmar i Sweden Green Building Council och har dessutom ett antal fastigheter klassificerade enligt Miljöbyggnad. Klassificering erhålls genom en oberoende granskning av att byggnaden uppfyller krav inom energi, inomhusmiljö och material.

Holmen har rapporterat till CDP Climate program sedan 2007 och bolagets årsredovisning följer Global Reporting Initiative, GRI G4, på redovisningsnivå Core.
För detaljerad information om portföljbolagens hållbarhetsarbete hänvisas till respektive bolags hemsida.

×