Vår historia

Lars Erik Lundberg var bara 24 år när han 1944 i lägenheten hemma i Norrköping startade det företag som senare skulle kallas Lundbergs. Verksamheten bestod av byggnadsrörelse och inriktningen blev bostadsbyggnation. Lars Eriks inriktning blev tidigt att sträva efter att behärska hela byggprocessen från mark till färdig produkt, så kallad byggmästerirörelse.

Geografiskt etablerades verksamhet på många håll i Mellan- och Sydsverige under 1950- och 1960-talen. Under samma period breddades också byggnadsverk-samheten till att omfatta även kontors- och affärshus.


EPA i Arvika som stod färdigt 1957 var det första i en lång rad varuhusbyggen.

Intresset för att investera i egna förvaltningsfastigheter väcktes tidigt hos Lars Erik. Han insåg tidigt värdet av att bredda verksamheten med ytterligare en verksamhetsgren, fastighetsförvaltning. Härigenom skapades en större stabilitet i företaget, där beroendet av byggnadsrörelsen gradvis kunde minskas. Detta är grunden till den fastighetsrörelse som idag drivs i Fastighets AB L E Lundberg. Ända sedan slutet av 1950-talet har fastighetsinnehavet successivt byggts upp, nästan uteslutande med egenproducerade fastigheter. Förutom bostäder också kommersiella fastigheter med lokaler för detaljhandel och kontor.

I slutet av 1970-talet började företaget överväga en ytterligare breddning av koncernens verksamhet och under 1980-talet gjordes en rad investeringar i för företaget nya branscher. Finansbolag förvärvades och byggdes upp, likaså ett flertal mindre industriföretag. Vidare inleddes investeringar i vissa börsnoterade företag.  Så småningom resulterade detta i ett flertal större aktieposter i bland annat Incentive, Holmens Bruk, Alfa-Laval, Siab och Östgöta Enskilda Bank.

Koncernens verksamhet blev alltmer diversifierad, och under 1980-talets andra hälft beslutades att koncentrera investeringarna till ett begränsat antal börsnoterade företag. Övriga engagemang avvecklades och i början av 1990-talet överläts också de stora aktieposterna i Alfa-Laval och Incentive till Tetra Pak respektive ASEA.  Dessa strukturaffärer innebar att betydande kapital frigjordes och stärkte kapitalbasen avsevärt.

Från helägt familjeföretag till börsnotering

1983 börsnoterades Lundbergs med Fredrik Lundberg som verkställande direktör. Från att ha varit ett helägt familjebolag togs nu steget fullt ut i offentlighetens ljus. Familjen Lundberg behöll dock en klar majoritet av ägandet i företaget.

I början av 1990-talet drabbades Sverige av den s k finanskrisen. Som huvudägare i Östgöta Enskilda Bank drabbades Lundbergs hårt av denna kris, men genom mycket stora kapitalinsatser lyckades företaget rädda banken. 1997 avyttrades Östgöta Enskilda Bank till Danske Bank med gott resultat.

År 1994 överläts byggnadsrörelsen till intressebolaget Siab, som 1997 gick samman med NCC. I februari 2010 avyttrades hela innehavet i NCC. Under 1990-talet och hittills under 2000-talet har stora investeringar gjorts i aktier och Lundbergs har blivit huvudägare i Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har även varit huvudägare i Cardo sedan 1998. Hela det innehavet avyttrades i mars 2011. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Handelsbanken, Husqvarna, Industrivärden, Indutrade, Sandvik och Skanska.

Under drygt 70 år har således Lundbergs utvecklats från ett byggföretag till ett investeringsföretag med intressen inom ett flertal olika områden.

×