Lundbergs bokslutskommuniké för 2017

• Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 december 2017 till 75,4 mdkr (608 kronor per aktie) jämfört med 67,7 mdkr (546 kronor per aktie) den 31 december 2016. Den 19 februari 2018 var motsvarande värde 74,4 mdkr (600 kronor per aktie).

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 20 404 mnkr (19 357).

• Resultat efter finansiella poster blev 11 236 mnkr (17 419). Resultat efter finansiella poster exklusive nedskrivningar och orealiserade värde-förändringar uppgick till 6 712 mnkr (11 511). I resultatet för 2016 ingår redovisningsmässig övergångseffekt om 5 112 mnkr beroende på att Industrivärden övergick till att redovisas som intresseföretag.

• Koncernens resultat efter skatt blev 9 467 mnkr (15 457) varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 2 785 mnkr (3 215).

• Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 53,88 kronor (98,73).

• Utdelningen föreslås höjas till 6,00 kronor (5,60) per aktie.

• Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas genom en fondemission med utgivande av nya aktier (1:1) med avstämningsdag den 15 maj 2018.

PDF Tillbaka
×