Lundbergs delårsrapport för januari - juni 2017

• Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 juni 2017 till 73,5 mdkr (593 kronor per aktie) jämfört med 67,7 mdkr (546 kronor per aktie) den 31 december 2016. Den 21 augusti 2017 var motsvarande värde 71,3 mdkr (575 kronor per aktie).

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 10 856 mnkr (9 896).

• Resultat efter finansiella poster blev 7 237 mnkr (9 392). Resultat efter finansiella poster exklusive nedskrivningar och orealiserade värde-förändringar uppgick till 4 791 mnkr (7 408). I resultatet för 2016 ingår redovisningsmässig övergångseffekt om 5 112 mnkr beroende på att Industrivärden övergick till att redovisas som intresseföretag.

• Koncernens resultat efter skatt blev 6 214 mnkr (8 677) varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 1 483 mnkr (1 298).

• Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 38,15 kronor (59,51).

PDF Tillbaka
×