Lundbergs bokslutskommuniké för 2016

• Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 december 2016 till 67,7 mdkr (546 kronor per aktie) jämfört med 55,9 mdkr (451 kronor per aktie) vid förra årsskiftet. Den 21 februari 2017 var motsvarande värde 69,7 mdkr (562 kronor per aktie).

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 19 357 mnkr (20 347).

• Resultat efter finansiella poster blev 17 419 mnkr (8 258). Resultat efter finansiella poster exklusive nedskrivningar och orealiserade värdeförändringar uppgick till 11 511 mnkr (3 783). I resultatet ingår redovisningsmässig övergångseffekt om 5 112 mnkr beroende på att Industrivärden under första kvartalet övergick till att redovisas som intresseföretag.

• Koncernens resultat efter skatt blev 15 457 mnkr (6 652) varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 3 215 mnkr (2 276).

• Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 98:73 kronor (35:29).

• Utdelningen föreslås höjas till 5:60 kronor (5:30) per aktie.

PDF Tillbaka
×