Lundbergs delårsrapport januari - september 2017

• Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 september 2017 till 75,2 mdkr (607 kronor per aktie) jämfört med 67,7 mdkr (546 kronor per aktie) den 31 december 2016. Den 21 november 2017 var motsvarande värde 75,9 mdkr (612 kronor per aktie).

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 15 587 mnkr (14 555).

• Resultat efter finansiella poster blev 9 145 mnkr (13 188). Resultat efter finansiella poster exklusive nedskrivningar och orealiserade värde-förändringar uppgick till 5 993 mnkr (9 503). I resultatet för 2016 ingår redovisningsmässig övergångseffekt om 5 112 mnkr beroende på att Industrivärden övergick till att redovisas som intresseföretag.

• Koncernens resultat efter skatt blev 7 771 mnkr (11 914) varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 2 067 mnkr (2 060).

• Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 46,00 kronor (79,47).

PDF Tillbaka
×